01

Beosol

Proizvodi za stabilizaciju i modifikaciju materijala u putogradnji

02

Beobond

Cementno-krečno hidraulično vezivo za puteve poslednje generacije,

Hidraulična veziva za puteve

Lafarge hidraulična veziva za puteve, proizvedena u fabrički kontrolisanim uslovima, pogodna su za stabilizaciju podtla, nasipa, kao i donjeg i gornjeg nosećeg sloja kod izrade kolovoznih konstrukcija; koriste se za tretiranje širokog spektra podloga i materijala, poput kamenog agregata, šljunka, peska, gline, lesa itd.

Uloga Lafarge veziva za puteve jeste međusobno povezivanje čestica materijala (tlo, kameni agregat) i poboljšanje mehaničkih karakteristika podloge (posebno pritisne čvrstoće i nosivosti). Prilikom primene veziva najčešće se koriste lokalni agregati ili tla, koji mogu imati značajne razlike u svojstvima. Konačan sastav mešavine (vezivo, agregat i/ili tlo), koji je određen u laboratorijskim uslovima, potrebno je prilagoditi zahtevima projekta i uslovima na terenu, a prema postojećim standardima EN 14227-1, EN 14227-15 i SRPS U.E9.024.

Tehnička Dokumentacija

Kontakt

Uroš MAKSIMOVIĆ
+381 63 597 398
uros.maksimovic@lafarge.com