09. 05. 2021.

BUDUĆNOST „zelene gradnje” VEŠTAČKA INTELIGENCIJA Budućnost u industriji cementa

BEZ SUMNJE ŽIVIMO U SVETU U KOJEM RAČUNARI IGRAJU VEOMA BITNU ULOGU. OMOGUĆAVAJU NAM PRISTUP INFORMACI- JAMA; NAŠI POSLOVI, EDUKACIJA, KOMUNIKACIJA, PA ČAK I SAMA NAŠA EGZISTENCIJA UMNOGOME ZAVISI OD NJIHOVOG PRAVI- LNOG FUNKCIONISANJA.

Veštačka inteligencija (Artificial Intelligence) je termin koji se odnosi na naučnu disciplinu usmerenu ka dizajniranju inteligentnih kompjute- rskih sistema, odnosno sistema sa karakteristikama koje asociraju na ljudsko ponašanje, poput razumeva- nja jezika, učenja, zaključivanja, rešavanja problema i sl. Bez sumnje živimo u svetu u kojem računari igraju veoma bitnu ulogu. Omogućavaju nam pristup informacijama; naši poslovi, edukacija, komunikacija, pa čak i sama naša egzistencija umnogome zavisi od njihovog pravilnog funkcioni- sanja. Možda bi još uvek bilo rano reći da računari mogu rezonovati i donositi odluke poput čoveka, ali evidentno je da se svakog dana vrši napredak u tom smeru.

PRIMENA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE

Da li se veštačka inteligencija može primeniti u svim industrijskim granama, nezavisno od toga da li se radi o teškoj ili lakoj industriji, ili pak oblasti koja se tiče zaštite životne sredine? Kao odgovor nameće se projekat u kompaniji Lafarge Beočin- ska fabrika cementa, članici Lafarge- Holcim Grupe, koja se polako okreće digitalnom svetu i primeni najnovijih tehnologija. Šta to konkretno znači?

Lafarge BFC je vodeća kompanija u proizvodnji cementa, gde se u strogo kontrolisanom procesu proizvodnje ovog građevinskog materijala prate svi podaci, počev od kvaliteta ulazne sirovine, preko parametara tempera- ture, pritiska i kvaliteta poluproizvoda, do karatkteristika gotovog proizvoda.

U NAREDNOM PERIODU OČEKUJU SE DODATNE AKCIJE OD STRANE EVROPSKE KOMISIJE, KAO I USVAJANJE ADEKVATNIH MERA U INDUSTRIJSKIM GRANAMA KOJE SLOVE ZA ZNAČAJNE KORISNIKE/POTROŠAČE PRIRODNIH RESURSA, A U OKVIRU KOJIH JE POSLEDIČNO I MOGUĆNOST ZA UKLJUČIVANJE U TOKOVE CIRKULARNE EKONOMIJE VELIKA

omogućava maksimalnu upotrebu alternativnih goriva i alternativnih sirovinskih materijala koji vode ka smanjenju emisija ugljen-dioksida i doprinosi rešavanju problema očuvanja prirodnih resursa, odnosno utroška sirovina koje nisu obnovljive.

BENEFIT ZA KUPCE I ZVOĐAČE RADOVA

Evropska komisija je početkom prošle godine usvojila Akcioni plan za cirkularnu ekonomiju koji podržava „zelenu gradnju“ u smislu mogućnosti apliciranja i povoljnijih uslova za kredite kao i pristup „zelenim fondovima“ za finansiranje i sufinansiranje. Za kupce bi u budućnosti ovo moglo značiti i manje troškove s obzirom na tedenciju uvođenja taksi na emisije gasova sa efektom staklene bašte, dok termin „zelena gradnja“ doprinosi boljem imidžu i većoj konkurentnosti na tržištu za kompanije koje posluju na ovaj način.

U narednom periodu očekuju se dodatne akcije od strane Evropske komisije, kao i usvajanje adekvatnih mera u industrijskim granama koje slove za značajne korisnike/potrošače prirodnih resursa, a u okviru kojih je posledično i mogućnost za uključivanje u tokove cirkularne ekonomije velika. S obzirom da građevinska industrija pripada pomenutoj kategoriji ozbiljnijih potrošaca neobnovljivih resursa, očekivano je postavljanje novih ciljeva gde su održivi proizvodi obaveza, kako u Evropi, tako i svetu. U tom svetlu, digitalizacija u smislu razvoja vešta- čke inteligencije i koncepta „machine learning“, prepoznata je kao inicijator realizacije ovih ciljeva.

Po svemu navedenom, odgovor na postavljeno pitanje – Da li veštačka inteligencija može biti primenjiva u svim industrijama? – definitivno je potvrdan. I to ne samo u upravljanju procesnim i proizvodnim podacima, već i u drugim segmentima koji obuhvataju praćenje troškova, komunikaciju, nabavku i logistiku, održavanje i mnoge druge.

Kompanija Lafarge BFC ne samo da primenjuje i aktivno učestvuje u ideji održivog poslovanja, već pruža podršku i manjim, „start up“ kompani- jama koje dele istu ideologiju. Tokom 2020. godine organizovano je nekoliko otvorenih vebinara sa temama inovacija i održivog poslovanja pod nazivom „Open Innovation Day“, gde su manje kompanije imale priliku da prezentuju svoje ideje i projekte. Praksa koja se pokazala i više nego potrebnom i dobrodošlom biće u okviru kompanije Holcim nastavljena i u budućnosti.